„Przedszkole pod Buczyną”

 

Projekt „Przedszkole pod Buczyną”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu  849 039,76 zł

Dofinansowanie projektu z UE  721 683,79 zł

w ramach Osi Priorytetowej IX  Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.


Projekt realizowany jest na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Sędziszów Małopolski/ Zespołem Szkół w Górze Ropczyckiej - Szkołą Podstawową i Publicznym Przedszkolem
 a Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2018r. do 31.08.2019r.


Celem projektu jest:

·         zwiększenie o 60 liczby miejsc wychowania przedszkolnego, poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat z  terenu Gminy Sędziszów Małopolski  przez utworzenie, od września 2018 roku, nowego przedszkola, zakup materiałów dydaktycznych, zakup wyposażenia,

·         realizacja  zajęć dodatkowych: plastyczno-technicznych, teatralnych i rytmiczno-tanecznych 
w okresie od września 2018r.  do sierpnia 2019 dla 60 dzieci, przyjętych na nowoutworzone miejsca, a dla dzieci, u których zdiagnozowano wady wymowy, zajęcia logopedyczne

  • zdobycie, podniesienie kwalifikacji i umiejętności przez czterech  nauczycieli do prowadzenia zajęć

Planowane efekty:

·         powstaną dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, które będą służyć w trakcie projektu i po jego zakończeniu jej mieszkańcom.

Grupa docelowa:

·        grupą docelową projektu jest 60 dzieci w wieku od d 3 do 6 lat.

·         

udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty, związane z realizacją form wsparcia
(zajęć dodatkowych), współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.