Sędziszów Małopolski  3.09.2018r.

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu „Przedszkole pod Buczyną”
z dnia 23.08.2018r.  nie wpłynęła żadna oferta.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz.2164 ze zm.)

  

 

                                                                                                     Dyrektor
                                                                       Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej
                                                                                       Mariusz Kazior

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Przedszkole pod Buczyną”

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie zwroty należy rozumieć:

Realizator – Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej – Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole
Projekt - projekt „Przedszkole pod Buczyną” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sędziszów Małopolski.

Uczestnik projektu – dziecko, które po spełnieniu wymogów, określonych w Regulaminie, zostało zakwalifikowane do udziału w projekcje. Zamiennie stosowane jest określenie - Beneficjent Ostateczny.

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny beneficjenta ostatecznego, ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka, kandydata do udziału w projekcje, na podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie.

Zespół Zarządzający – osoby zarządzające projektem, odpowiedzialne m. in. za wdrażanie wszystkich działań, zawartych w projekcie zgodnie z harmonogramem realizacji oraz szczegółowym budżetem projektu.

Biuro Projektu – siedziba Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim, ul. Ks. St. Maciąga 5, 39-120 Sędziszów Małopolski.

Punkt rekrutacyjno-informacyjny – wydzielone pomieszczenie w przedszkolu w Górze Ropczyckiej.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa i formy wsparcia w Projekcie.

3. Okres realizacji Projektu: 01.06.2018r. do 31.08.2019r.

4. Miejsce realizacji Projektu: – Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, należy do Dyrektora Przedszkola / Kierownika Projektu.

 

Cele i założenia projektu

§ 2

Celem ogólnym projektu jest utworzenie 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w wieku 3-6 lat, rozszerzenie oferty ośrodka o dodatkowe zajęcia, wyrównujące szanse edukacyjne dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli ośrodka wychowania przedszkolnego.

§ 3

1. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez podjęcie następujących działań:

a. utworzenie 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo wybudowanym przedszkolu w Górze Ropczyckiej;

b. organizację pobytu dzieci w przedszkolu (zakup pomocy dydaktycznych: materiałów plastycznych, gier i zabawek, zatrudnienie personelu przedszkola);

c. organizację zajęć dodatkowych dla dzieci zakwalifikowanych do projektu w ramach nowo utworzonych miejsc (logopedycznych, rytmiczno-tanecznych, plastyczno-technicznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć teatralnych oraz wycieczek);

d. organizację szkoleń dla nauczycieli.

 

§ 4

1. Wsparcie, udzielone w ramach Projektu dzieciom w nim uczestniczącym, obejmie:

a. organizację pobytu dzieci w przedszkolu;

b. realizację zajęć w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego;

c. organizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu unijnego.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie

§ 5

1. Grupę docelową Projektu stanowi 60 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 29 dziewczynek, w wieku od 3- 6 lat  z terenu  Gminy Sędziszów Małopolski.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest, złożony w terminie, w formie pisemnej, kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.

2. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej : www.goraropczycka-zs.itl.pl.

3. W/w dokumenty, dotyczące udziału w Projekcie, należy składać w Biurze Projektu lub Punkcie rekrutacyjno-informacyjnym  w okresie  29.08.2018r. – 7.09.2018r.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna wymaganych oświadczeń, zawartych z Formularzu rekrutacyjnym i załączniku nr 2.

 

Organizacja zajęć

§ 6

1. Zajęcia dodatkowe będą realizowane w Przedszkolu w Górze Ropczyckiej,  w okresie od września 2018r. do czerwca 2019r.

2. Zajęcia dodatkowe odbywać się będą poza czasem, przeznaczonym na realizację podstawy programowej w założonym wymiarze godzin, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zajęć.

3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów w ramach projektu realizowane będą w następującym zakresie :

a) logopedyczne – dla 25 dzieci; zajęcia w 3 grupach w wymiarze 0,5h x 4 spotkania w /m-cu (60 godz. zajęciowych)
b)rytmiczno-taneczne – dla 60 dzieci; zajęcia w 3 grupach w wymiarze 0,5h x 8 zajęć w/m-cu (120 godz. zajęciowych)
c) plastyczno-techniczne – dla 60 dzieci; zajęcia w 4 grupach w wymiarze 0,5h x 8 zajęć w/m-cu (160 godz. zajęciowych)
d) teatralne – dla 60 dzieci; zajęcia w 4 grupach w wymiarze 0,5h x 1 raz w tygodniu /na grupę ( 40 godz. zajęciowych)
e) gimnastyka korekcyjna – dla 45 dzieci ; zajęcia w 2 grupach w wymiarze 0,5h x 2 razy w tygodniu/ na grupę ( 80 godzin zajęciowych).

3. Szczegółowe terminarze zajęć dodatkowych zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4. Nadzór pedagogiczny nad realizacją zajęć będzie sprawował Kierownik Projektu / Dyrektor Przedszkola.
5. Zajęcia dodatkowe adresowane są do wszystkich dzieci, stanowiących grupę docelową projektu, ale w pierwszej kolejności dla tych, u których zdiagnozowano największe dysfunkcje  przez specjalistę, prowadzącego zajęcia (logopedyczne, gimnastykę korekcyjną).

 

Zasady rekrutacji uczestników Projektu

§ 7

1.Rekrutacja dzieci odbywać się będzie na zasadzie powszechnej dostępności, w sposób bezstronny
z poszanowaniem zasady równości szans i płci.

2. Rekrutacja poprzedzona będzie akcją informacyjno-promocyjną.

3. Rekrutację do projektu prowadzi Biuro Projektu/ Punkt rekrutacyjno-informacyjny.

4. Rekrutacja uczestników do Projektu będzie prowadzona od 29.08.2018 r. do 07.09.2018r r. Kierownik Projektu/Dyrektor Przedszkola  może podjąć decyzję o ewentualnym wydłużeniu okresu rekrutacji.

5. Formularze rekrutacyjne (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2,3,4) należy złożyć w Biurze projektu/Punkcie rekrutacyjno-informacyjnym w terminie do 07.09.2018r.

6. W przypadku braku pełnej dokumentacji, Kierownik Projektu lub Zespół rekrutacyjny może wezwać rodziców /opiekunów prawnych dziecka do ich uzupełnienia.§ 8

1. Do wyłonienia Beneficjentów Ostatecznych Projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna składająca się z 3 osób.

2. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Przedszkola, spośród członków której wyznacza przewodniczącego.

3. Komisja Rekrutacyjna z posiedzenia sporządza protokół.

4. O zakwalifikowaniu się dziecka do Projektu decydują następujące kryteria rekrutacji:

I. Na pierwszym etapie rekrutacji - kryteria dostępu (obligatoryjne):

a) dzieci w wieku od 3-6  lat zamieszkałe na terenie Gminy Sędziszów Małopolski

II. Na drugim etapie rekrutacji – w przypadku większej liczby chętnych kryteria ustawowe:

a) wielodzietność rodziny dziecka - +1 pkt.

b) niepełnosprawność dziecka  - +3pkt.

c) samotne wychowywanie dziecka - +2 pkt.

d) kryterium dochodowe ( od najniższ. do najwyższe.) - +1 pkt.

5. Warunkiem rozpatrzenia dokumentów rekrutacyjnych jest ich prawidłowe wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do miejsca naboru określonego w regulaminie.

6. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych pod względem formalnym obejmuje kontrolę poprawności wypełnienia wszystkich wymaganych rubryk i złożenia w odpowiednim miejscu podpisów.

7. Podanie do wiadomości wyników rekrutacji:

a) o decyzji Komisji rekrutacyjnej zainteresowani rodzice zostaną poinformowani najpóźniej do dnia 11 września 2018 roku, lista dzieci zakwalifikowanych zostanie sporządzona niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji rekrutacyjnej.

b) Komisja Rekrutacyjna, po dokonaniu kwalifikacji kandydatów do udziału w Projekcie, sporządza listy w podziale na płeć i rok urodzenia: dzieci przyjętych do projektu i dzieci zakwalifikowanych na listę rezerwową

c) Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i/lub e-mailową.

8. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, spełniająca warunki do wzięcia udziału w projekcie .

9. Podczas rekrutacji i w trakcie realizacji Projektu obowiązuje zasada dobrowolności uczestnictwa w Projekcie.
10. W przypadku niezakwalifikowania założonej grupy dzieci do projektu (niewykorzystania utworzonych miejsc) z powodu braku chętnych na etapie prowadzonej rekrutacji, rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły w trakcie realizacji projektu, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

 

 

Uprawnienia i obowiązki uczestników

§ 9

1. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie „Przedszkole pod Buczyną”.

2.Zajecia w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej są bezpłatne
 w godzinach od godz. 6.30 do godz. 16.30 (podstawa programowa wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe, czas wolny).

4.Uczestnik projektu jest uprawniony do:

a) uczestnictwa w zajęciach, opartych o podstawę wychowania przedszkolnego,

b) korzystania z materiałów dydaktycznych,

c) uczestnictwa w zajęciach dodatkowych (w ramach projektu, finansowanego przez Unię Europejską EFS),

d) udziału dzieci i rodziców w przedsięwzięciach organizowanych w przedszkolu,

e) opuszczenia maksymalnie 20% godzin zajęć dodatkowych przewidzianych programem, z wyjątkiem okresów choroby dziecka, udokumentowanej usprawiedliwieniem rodzica.

5. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

a) wypełnienia i podpisania przez rodzica/ prawnego opiekuna załącznika nr 2 do Regulaminu

naboru i uczestnictwa w projekcie,

b) aktywnego udziału w projekcie,

c) regularnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach projektu,

d) rodzic/opiekun prawny do wypełniania ankiet w czasie jego trwania,

e) przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu oraz Statutu przedszkola.

f) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie.

6. O rezygnacji z uczestnictwa w projekcie dziecka ich rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany zawiadomić Biuro Projektu/ Punkt rekrutacyjno-informacyjny w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem.

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu o czym poinformuje na stronie internetowej.

3. Załączniki do niniejszego regulaminu:

a) Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie

b) Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2018 r., obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.      
5. Planuje się spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w celu przedstawienia założeń projektu oraz wyjaśnienia zasad uczestnictwa w projekcie.
6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Realizator projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej odnośnie realizacji umowy o dofinansowanie projektu

 

 Załączniki:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE

DEKLARACJA

ZAKRES DANYCH


Gmina Sędziszów Małopolski / Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej – Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole  ponownie zaprasza do składania ofert na usługi edukacyjne w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci  w ramach  projektu pn.: „Przedszkole pod Buczyną”- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3

Załącznik nr4

Załącznik nr5

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z sesji otwarcia ofert

Więcej artykułów…

  1. zapytanie ofertowe 2018